Samarbejdsaftaler

//Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler 2018-06-19T05:49:48+00:00

15.06.07

SAMARBEJDSAFTALE.

§ 1. Formål:

Formålet med samarbejdsaftalen er at arbejde frem mod at flest mulige af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket kan ske ved,

– at støtte de unge i overgangen fra en uddannelse/institution til en anden

– at igangsætte og koordinere støtteforanstaltninger for frafaldstruede unge

– at organisere og koordinere nye samarbejdsstrukturer mellem netværksdeltagerne –

lærernetværk

– at unge i EGU-målgruppen i større omfang bliver opmærksom på EGU som en

alternativ mulighed

Parterne er enige om at målene kun nås, når der er tale om et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor samarbejdsrelationerne går begge veje.

Samarbejdet bygger i øvrigt på bestemmelserne i lov om produktionsskoler jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006 med efterfølgende ændringer i lov nr. 558 af 6/6-07, vedr. samarbejde med erhvervsuddannelsesinstitutioner.

§ 2. Samarbejdsparter

a. Erhvervsskoler: Aalborg Tekniske Skole

Aalborg Handelsskole

SoSu Nord

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk

b. Produktionsskoler: Brønderslev-Pandrup Produktionsskole

Dronninglund Produktionsskole

Aalborg Produktionsskole

Lille Vildmose Produktionsskole

Rebild Produktionsskole

Hadsund Produktionsskole

Hobro Produktionsskole

Eksterne samarbejdsparter:

c. UU – centre (se § 3) Aalborg

Øst-Vest

Himmerland

d. Andre Taleinstituttet i Nordjylland.

Produktionsskoleprojektet – PROTALE – særligt projekt mellem produktionsskolerne og

Taleinstituttet. For de elever der er blevet testet af taleinstituttet, mens de går på Produktionsskole

og som skønnes fortsat at have særlige behov for støtte eller som har fået tildelt en IT rygsæk giver

læse/talepædagoger råd/vejledning og opfølgning til den unge og det konkrete uddannelsessted:

– inden start på ungdomsuddannelse.

– efter 14 dage

– igen 3 mdr. efter.

Desuden kan der tilbydes kurser vedrørende IT, anvendelse af rygsæk. Pædagogiske tiltag og undervisning på baggrund af relevante cases. Skriftsproglige vanskeligheder.

§ 3. Styregruppe

Styregruppens opgaver er den overordnede styring af samarbejdet, herunder fastlæggelse af fælles strategier. Samt at tage initiativer til at få lærernetværket til at fungere.

Styregruppen indkalder til et stormøde en gang årligt, hvor samarbejdet skal evalueres.

Styregruppen består af 2 medlemmer udpeget af produktionsskolerne og 2 medlemmer udpeget af erhvervsskolerne.

§ 4. Lærernetværk

Netværket skal være krumtappen i samarbejdet. Deltagerne får ved regelmæssige møder et godt og personligt kendskab til hinanden. Netværksdeltagerne skal være de aktive voksne hver gang en elev skifter fra en institution til en anden – ansvarlig i forbindelse med overgange. I overgangssituationer har netværksdeltagerne tæt kontakt med mentoren.

Deltagere:

7 lærer fra produktionsskoler (1 fra hver skole)

6 lærer fra teknisk skole (1fra hver indgang)

1 lærer fra handelsskolen

1 lærer fra landbrugsskolen

1 lærer fra SoSu skolen

3 UU – vejledere, en fra hvert UU område

1 repræsentant fra Taleinstituttet – Produktionsskoleprojektet

§ 5. Samarbejde med UU

Samarbejdet med UU-centrene skal prioriteres højt. UU udfører målgruppevurdering af eleverne og involveres herefter efter behov i:

– gennemførelsesvejledning

– vejledning af frafaldstruede elever

– vejledning i forbindelse med elevers overgang fra en institution til en anden

Samarbejdet foregår primært med den enkelte unges UU– vejleder, og den enkelte uddannelsesinstitution er ansvarlige for, at UU-vejlederen inddrages

§ 6. Kombinationsforløb

Erhvervsskolerne udbyder kombinationsforløb efter følgende principper.

– der skal så vidt muligt oprettes hele produktionsskolehold (16 elever)

– erhvervsskolerne udarbejder halvårsplaner, med ugekurser

– der udbydes hold inden for følgende områder:

a. HG

b. Teknisk skoles indgange

d. SoSu

– der skal også så vidt muligt kunne optages produktionsskoleelever i individuelle

forløb:

– tæt involvering af lærernetværk

– Økonomi: Produktionsskolerne køber kurserne til den normale taxameterpris. Eleverne er stadig indmeldt på produktionsskolen (1/3-dels reglen), og modtager skoleydelse herfra.

Produktionsskolerne hjemtager fra UVM normalt taxameter samt kombinationsforløbstillægstaxameter og refusion for skoleydelsen.

§ 7. Frafaldstruede:

Parterne er enige om at der skal være en særlig opmærksomhed omkring elever der er frafaldstruet.

Det indebærer et særligt ansvar for kontaktlæreren og elevcoachen samt uddannelses- og

erhvervsvejlederne på erhvervsskolerne. Erhvervsskolernes fastholdelsesstrategi skal synliggøres.

I praksis sker det ved at:

– der foretages intensive elevsamtaler

– eleverne kommer på besøg på en produktionsskole

– eleverne orienteres om produktionsskoleforløb og af produktionsskolernes tilbud,

herunder særligt den personlige udvikling

Procedure: Erhvervsskolen beskriver problemstillingen omkring eleven. Netværkslæreren (ansvarlig) henvender sig til elevens lokale produktionsskole. Eleven kan enten indskrives som ordinær elev, eller som IDV finansieret af erhvervsskolen.

Produktionsskolen sikrer den nødvendige kontakt til UU.

§ 8. Mentorordninger (elevcoach)

Elever der kommer fra en produktionsskole:

Mentorerne har særlige opgaver omkring elever der kommer fra produktionsskolerne, hvor de skal være meget opmærksom på begyndende svigt i fremmøde, trivsel m.v. Der skal altid være en tæt kontakt til den afgivende produktionsskole. Coachen besøger produktionsskolen forud for kursusstarten.

Koordineres af netværkslærerne.

Elever der kommer fra en erhvervsskole:

Mentorerne skal have et særligt kendskab til produktionsskolerne, for at kunne vejlede en frafaldstruet elev om produktionsskolemuligheden.

Mentoren holder kontakt til eleven under produktionsskoleopholdet, og der skal være tæt kontakt mellem denne og netværkslæreren på produktionsskolen.

§ 10. Dele af grundforløb på produktionsskoler

Parterne er enige om at der skal aftales i hvert enkelt tilfælde omkring område, varighed m.v.

Der skal være tale om individuelle forløb.

De af erhvervsskolen fastsatte undervisnings mål indskrives i elevens forløbsplan og påføres efterfølgende elevens produktionsskolebevis, der derefter kan videregives til erhvervsskolen, der så kan godskrive eleven for de tilegnede kompetencer, efter start på erhvervsskolen.

Særligt for produktionsskoleelever der erhvervsfagligt er parate til at starte en

erhvervsuddannelse, men har brug for en yderligere personlig udvikling, og evt. en styrkelse af de teoretiske færdigheder inden for dansk og matematik inden starten.

Procedure: Produktionsskolen aftaler det faglige indhold, undervisnings mål m. v. med den pågældende erhvervsskole.

Særligt for erhvervsskoleelever der har brug for et produktionsskoleophold for en yderligere personlig udvikling, og evt. en styrkelse af de teoretiske færdigheder i dansk og matematik inden genoptagelse af en erhvervsuddannelse.

Procedure: Erhvervsskolen beskriver problemstillingen omkring eleven. Netværkslæreren (ansvarlig) henvender sig til elevens lokale produktionsskole. Eleven kan enten indskrives som ordinær elev, eller som IDV finansieret af erhvervsskolen.

Produktionsskolen sikrer den nødvendige kontakt til UU.

§ 12. Underskrifter

Aalborg Tekniske: Skole Lars Mahler, Direktør Aalborg Handelsskole: Navn: Poul Søe Jeppesen, Direktør SoSu Nord: Lars Jørgen Jacobsen, Direktør
Nordjyllands Landbrugsskole Niels Quist, Forstander Brønderslev-Pandrup Produktionsskole: Niels A. Jensen, Forstander Rebild Produktionsskole: Aage Langeland, Forstander
Dronninglund Produktionsskole: Kaj Gindesgaard, Forstander Aalborg Produktionsskole: Peter Bols, Forstander Lille Vildmose Produktionsskole: Susanne Talbot, Forstander
Hadsund Produktionsskole: Lars Andreasen, Forstander Hobro Produktionsskole: Kim Pedersen, Forstander

Aftalen træder i kraft den 15/8-07

Samarbejdsaftalen lægges på den fælles hjemmeside

Samt skolernes hjemmesider

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg