Udslusningsstrategi

//Udslusningsstrategi
Udslusningsstrategi 2019-01-16T09:58:40+00:00

Aalborg Produktionsskoles tilbud og indhold skal til stadighed videreudvikles med udgangspunkt i elevernes og aftagernes behov. Der skal ske en fortsat udvikling i samspillet med erhvervslivet, de øvrige uddannelsesinstitutioner for unge og den kommunale sektor med henblik på en yderligere sikring af relevans og effektivitet i skolens tilbud. Der skal fortsat være fokus på at forbedre gennemførelsesvejledningen, udslusningen og opfølgningen på den enkelte elev.

Den proces eleverne gennemgår under deres ophold på Aalborg Produktionsskole skal til stadighed være skolens vigtigste ”produktion”.

Derfor er eleverne de mest centrale personer i skolens hverdag. – Som deltagere i produktionen på værkstederne, som aktive i den teoretiske undervisning og ved opnåelse af større livskompetence som grundlag for valget af fremtidigt uddannelses eller erhvervsvalg.

Se også lov om produktionsskoler

Aalborg Produktionsskoles værkstedsprofil.

Det skal tilstræbes at opnå så stor bredde i det faglige spekter, at det appellerer til den bredest mulige målgruppe med behov for et produktionsskole ophold. Alle værksteder skal være kendetegnet ved et højt professionelt niveau på indholds- og aktivitetsdelen, således eleverne sikres en egentlig professionel opkvalificering – naturligvis med hensyntagen til, at eleven mødes der, hvor han/hun befinder sig udviklingsmæssigt.

Der skal tilstræbes en naturlig sammenhæng mellem produktions-, praktik- og uddannelsesaftaler, således skolen i tæt samarbejde med det lokale uddannelses/vejledningsmiljø og erhvervsliv sikrer eleverne det bedste udviklingsforløb.

I form og indhold skal fagområderne matche både de uafklarede unge, som ønsker en afklaring af mulighederne inden for et bestemt værksted og de afklarede unge, som har behov for en faglig eller personlig opkvalificering, inden de kan starte på en uddannelse eller i et arbejdsforhold.

Eleverne kan ved starten af opholdet være i en uafklaret situation vedr. deres fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Derfor skal den oplevelse de får gennem praktiske arbejdsopgaver tilknyttet teoretisk indlæring, sikre dem en større afklaring omkring efterfølgende valg af uddannelse eller job.

Gennem skolens tilrettelæggelse af produktionen, skal sikres at eleverne oplever den direkte nytte af egen indsats og en stærkere motivation til at dygtiggøre sig, såvel i det praktiske som i den teoretiske udvikling.

Den daglige teoretiske undervisning tilrettelægges som en integreret del i det praktiske arbejde.

Der tilbydes desuden almen undervisning, der tager sigte på at styrke elevernes grundlæggende færdigheder. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov.

Aalborg Produktionsskole skal i den udstrækning, det skønnes nødvendigt benytte sig af mulighederne i lovgivningen, der åbner op for at en given elev, i indtil 1/3 af produktionsskoleforløbet, kan modtage undervisning i op til 10 timer ugentligt under anden lovgivning, også kaldet kombinationsforløb.

Som en naturlig del af den teoretiske undervisning, skal der tilrettelægges højskolelignende aktiviteter, hvor samfundsrelevante temaer og spørgsmål bearbejdes sammen med eleverne.

Således skal der generelt på skolen arbejdes med at udvikle elevernes forudsætninger for at indgå som en del af den danske samfundsstruktur, hvor eleverne opnår indsigt og forståelse for at kunne agere og være aktivt medvirkende i det demokratiske samfund.

For opnåelse af optimale kvalifikationer og efterfølgende udslusning for den enkelte elev skal den vejledningsmæssige indsats være præcis og målrettet, og tage udgangspunkt i den enkelte elevens personlige, sociale og faglige forudsætninger.

Elevernes mål for produktionsskoleopholdet noteres i en individuel forløbsplan. Her beskrives også hvilke ting, der sættes i værk for at nå målene, samt hvilke punkter i øvrigt, som er vigtigt i forbindelse med elevens forløb på skolen.

Den enkelte værkstedsunderviser er ansvarlig for, at der løbende afholdes vejledningssamtaler med eleven med henblik på justering af forløbsplanen og til sikring af, at eleven får optimalt udbytte af opholdet på skolen.

I samarbejde med eleven, og det lokale erhvervsliv, skal skolen etablere praktikophold i privat eller offentlig virksomhed, forudsat det passer ind i elevens udviklingsforløb.
Aalborg Produktionsskole skal være lokalt forankret, og skolen skal til stadighed søge og indgå bredest mulige samarbejder, til støtte og udvikling af, såvel pædagogik som, den målrettede vejledning og udslusning af skolens elever.

Skolen har i øjeblikket et tæt samarbejde med den kommunale ungdomsskole, de sociale distriktskontorer og Aalborg Kommunes Integrationscenter/Sprogskole.

Aalborg Produktionsskole repræsenterer de nordjyske produktionsskoler i Nordjyllands Amts Vejledningsfaglige Udvalg og deltager desuden i det lokale vejledningsudvalg.

I 2003 har skolen indgået samarbejdsaftale med Aalborg Kommune omkring etablering af fremtidige EGU-uddannelsesplaner.

I samarbejde med erhvervsuddannelserne i Aalborg arbejdes der på at styrke det lokale skolekontaktnetværk med det formål at skabe et samarbejde mellem udannelsesinstitutioner og relevante offentlige myndigheder, herunder også det nyetableret Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 • Uddannelse 45 %
 • Arbejde 20 %
 • Andet 10 %
 • Ledighed 25 %
 • Uddannelse 179 elever 52%
 • Arbejde 22 elever 6%
 • Andet 41 elever 12%
 • Ledighed 104 elever 30%
 • Uddannelse 56%
 • Arbejde 5%
 • Andet  10%
 • Ledighed  30%
 • Uddannelse 53,8%
 • Arbejde 10,8%
 • Andet  15,6%
 • Ledighed 19,7%
 • Uddannelse 56%
 • Arbejde 8,5%
 • Andet  13,5%
 • Ledighed 22%
Alle unge, der går på Aalborg Produktionsskole, modtager et kompetence-bevis, når de afslutter deres uddannelsesforløb.
Kompetencebeviset kan bruges ifm. med jobsøgning, uddannelse eller lærerplads.
Beviset dokumenterer varighed og indhold af de konkrete forløb – og dokumenterer de faglige kompetencer, som du har opnået under produktionsskoleforløbet.

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg