SISU retningslinier

/SISU retningslinier
SISU retningslinier 2018-06-19T05:49:45+00:00

Der er valg til SISU hvert 2. år.
Sammensætning:
SISU er sammensat af tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, en medarbejder valgt blandt alle
medarbejdere, og en sekretær udpeget af forstander og TR repræsentant. forstander og
viseforstander, altså minimum 6 personer. Eneste suppleant til SISU er suppleanten for
tillidsrepræsentanten.

Struktur:
–    Formand for udvalget er forstanderen
–    Næstformanden er tillidsrepræsentanten.
–    Medlemmer, der ikke er tillidsrepræsentanter, er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som
tillidsrepræsentanter.
–    Den udpegede sekretær har samme ansvar og beskyttelse som øvrige medlemmer.

Mødeindkaldelse:
–    Der holdes møde, som vedtaget i årsplanen.
–    Indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel.
–    Forslag til emner til formand/næstformand i fællesskab og udsendes senest 2 uger før mødet.

Referat:
–    Sekretæren tager referat af møderne.
–    Referatet godkendes af formand og næstformand inden udsendelse.
–    Referatet godkendes endeligt på næste møde, hvor der også sker opfølgning på de enkelte
punkter

Opgaver – overordnet:
–    SISU modtager informationer og drøfter alle forhold af betydning for institutionens
arbejdsforhold og personaleforhold. Herunder den økonomiske stilling, og større
rationaliseringsforanstaltninger og arbejdsomlægninger.
–    SISU er medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af
institutionens arbejdsforhold og personaleforhold.
–    SISU er ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedspolitik og gennemførelse af APV.

Årshjul for SISU arbejdet:
–    August                   Valg til SISU (lige årstal)
–    Juni                        Evaluering af SISU arbejde
–    September              APV og UVM – opfølgning / kommende undersøgelser
–    September              Rammer for næste års Årsplan
–    November              Godkendelse af Årsplan for det kommende år
Næste års budget
Næste års Virksomhedsplan Næste års mødedatoer

Samarbejdsklima, information, uddannelse:
–    Det betragtes som et brud på samarbejdsbestemmelserne, hvis der ikke udvises positiv
forhandlingsvilje.
–    Samtlige ansatte skal løbende orienteres om SISU´s arbejde ved udsendelse af referat på
intranettet, samt ved mundtlig orientering fra medarbejderrepræsentanterne.
–    Der kan afholdes informationsmøder eller temadage til drøftelse af særlige emner indenfor
SISU´s arbejdsområde.
–    SISU skal arbejde for de fornødne uddannelsesmuligheder for dets medlemmer.

Tavshedspligt:
–    Medlemmerne af SISU kan frit referere, hvad der er passeret i udvalget.
–    Enhver skal dog iagttage tavshed om forhold, hvis hemmeligholdelse bliver foreskrevet eller
ifølge sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten forsætter, selv om man udtræder af udvalget.

Informationspligt:
–    Ledelsen skal informere om alle væsentlige forhold af betydning for institutionens arbejde og
personaleforhold.
–    Medarbejderrepræsentanterne skal informere om synspunkter og forhold hos medarbejderne, som er
af betydning for samarbejdet.
–    Informationen gives på et så tidligt tidspunkt, at der bliver gode muligheder for en grundig
drøftelse, så medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for
ledelsens beslutninger.
–    Ledelsen skal særligt informere om:
A) Større rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger. De nødvendige oplysninger om
omfang og karakter skal fremlægges. Ved drøftelsen må inddrages alle de menneskelige og tekniske
problemer, ændringerne giver anledning til. Der skal lægges vægt på at tilgodese medarbejdernes
behov for tryghed. Det påhviler SISU at behandle mulighederne for omplacering, omskoling eller evt.
anden beskæftigelse for de berørte ansatte.
B)  Budgetter og regnskab, løbende ændringer i regnskabsmæssige og økonomiske forhold.

Områder, hvor SISU er medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinjer:
–    SISU er medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinjer vedr. arbejdsforhold, herunder
placering af daglig arbejdstid og pauser, velfærdsforanstaltninger, forhold vedrørende medarbejder
sikkerhed, udarbejdelse af ordensregler, arbejdslokaler, fysiologisk rigtigt indrettede
arbejdspladser, hensigtsmæssig udnyttelse af anlæg, maskiner og materialer.

–    SISU er medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinjer vedr. personaleforhold, herunder
ansættelser, afskedigelser, forfremmelser, intern uddannelse, omplacering, omskoling og
efteruddannelse, udformning og gennemførsel af introduktionsprogram, stillingsbeskrivelser,
personalebedømmelse.

Regler for fastsættelse af retningslinjer:
–    Drøftelse af retningslinjer indledes snarest muligt efter, at en af parterne har bedt om det.
–    Fastsættelse af retningslinjer kræver enighed mellem parterne. Hvis der ikke udvises positiv
forhandlingsvilje betragtes det som et brud på samarbejdsbestemmelserne.
–    Begge parter kan opsige fastlagte retningslinjer med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen
finder sted skal SISU prøve at ændre de hidtidige retningslinjer på en for begge parter
tilfredsstillende måde.

Sikkerhedsarbejdet
–    Det daglige sikkerhedsarbejde varetages af en sikkerhedsgruppe bestående af
sikkerhedsrepræsentanten og viceforstanderen.
–    Sikkerhedsgruppen refererer til SISU

Politikker – Proces og implementering
–    Information om at en ny politik er på vej og feed back hertil fra SISU
–    Formuleres og efterfølgende kommentering i team
–    Behandles i SISU med henblik på endelig formulering
–    Fremlæggelse på næstfølgende personalemøde
–    Implementeres via teams på de enkelte værksteder og i andre funktioner (almen, vejledning og
administrativt)

LikeBox

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Seneste indlæg